NĚKOLIK TIPŮ NA VÝLETY
DO BLÍZKÉHO I VZDÁLENĚJŠÍHO OKOLÍ

Historické centrum Kroměříže

Jednou z možností výletu je návštěva města Kroměříž, které Vám ke shlédnutí nabízí množství architektonických památek, jako je Arcibiskupský zámek, známý svými letními pobyty rakouských císařů, Podzámecká zahrada přiléhající přímo k zámku či Květná zahrada. Pro svou jedinečnost zahradní architektury byly v roce 1998 spolu se zámkem zapsány na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Za zmínku stojí i Arcibiskupské vinné sklepy, které přímo vybízí k návštěvě a ochutnání výborných moravských vín.
Centrum Kroměříže


Historické centrum Olomouce

Olomouc je svým historickým vývojem a postavením srovnatelná pouze s hlavním městem Prahou. Je také po Praze druhou největší městskou památkovou rezervací. Hornímu náměstí vévodí radnice s orlojem a barokní sloup Nejsvětější Trojice, která figuruje na seznamu památek UNESCO. Velkou tradici má okrasné zahradnictví, jak o tom svědčí výstavy Flora Olomouc.
Centrum Olomouce


Svatý Kopeček

Uzavřený poutní areál na Svatém Kopečku sestává z chrámu titulu Navštívení Panny Marie dále obytných a účelových budov, ambitů s kaplí; je cenným barokním dílem 17. a počátku 18. stol., jeho výstavby a výzdoby se zúčastnili přední umělci tehdejší doby. Celková hloubka areálu je kolem 70 m . Poutní místo zažívalo ve své historii období rozkvětu i úpadku, tak jak se v dějinách měnily poměry. Zde jen připomeneme, že při osvobozování Olomouce v květnu 1945 chrám hořel, ale neshořel. Podařilo se zachránit a obnovit věže a vnější chrámovou fasádu. V roce 1950 byli premonstráti odvlečeni a vrátili se zde až 11. února 1990. Následovaly významné události, kdy bazilika byla poctěna titulem "bazilika minor" a v roce 1995 navštívil Sv. Kopeček papež Jan Pavel II. a setkal se zde s mládeží.
Svatý Kopeček


Štramberk

Štramberk je nazýván „Moravský Betlém“. Městu i širokému okolí vévodí zřícenina hradu Strallenberg s válcovou věží zvanou Trúba. Neopakovatelný architektonický unikát představuje urbanistický soubor lidové architektury valašských roubených chalup z 18. a 19. století, z nichž převážná většina tvoří městskou památkovou rezervaci. Štramberk proslavil voňavý cukrářský výrobek – perníkové „Štramberské uši“, které zde pečou již dlouhá staletí v upomínku legendárního vítězství štramberských křesťanů nad mongolským vojskem 8. května 1241 v předvečer Nanebevstoupení Páně.
Štramberk


Zámek Lednice

Obec Lednice má za sebou bohatou a pohnutou historii, nyní ji nazýváme "perlou jižní Moravy". Skutečnost, že celý rozsáhlý Lednicko-valtický areál, jehož nejvýznamnější součásti jsou právě krajina a památky Lednice, byl začleněn do Světového kulturního dědictví a dne 7. prosince 1996 jako takový zanesen do seznamu UNESCO, je toho nejlepším důkazem. Okolí zámku bylo na počátku 19. století přebudováno v rozsáhlý anglický park, který je příkladem optimálního a citlivého využití přírodního potenciálu krajiny v sadovnické tvorbě. Lichtenštejnové z místního pohraničního hradu po polovině 16. století postupně vybudovali honosné renesanční sídlo. Kolem něho byla vytvořena i zahrada, která se stala základem dnešního rozsáhlého zámeckého parku. Spolu s vývojem názorů na architekturu pro dělával renesanční zámek přestavby.
Zámek Lednice
http://www.infocesko.cz/Czechia/content/clanek.aspx?clanekid=6797&lid=1Přerov - Městský park Michalov

rozkládá se na ploše 18 ha a v roce 2004 oslavil stoleté výročí od založení. Park je funkčně rozdělen na několik ploch podle předpokládaného využití – od expozičních záhonových ploch a historických parterů přes dětská hřiště po manipulační plochy a plochy určené k umísťování cirkusů a lunaparků.
Městský park Michalov


Stezka přerovským luhem (5 nebo 12 km)

Naučnou vlastivědnou stezku přerovským luhem zřídilo město Přerov v roce 2004. Stezka nás na dvanácti kilometrech lesních pěšin, chodníků a polních cest provází rozmanitými ekosystémy podél řeky Bečvy a upozorňuje na místní zajímavosti. Celkem osmnáct bohatě ilustrovaných informačních tabulí umožní návštěvníkovi nahlédnout do dávné historie i současnosti města, poodhalí složité zákonitosti vývoje lužní krajiny, představí stovky původních organismů. Trasa naučné stezky a s ní i procházka snad nejmalebnějšími zákoutími Přerova nás na dvou posledních zastaveních přivádí do městského parku Michalov – místa, kde se symbolicky snoubí hodnoty kulturního dědictví s krásou přírody.
Stezka přerovským luhem


Zbrašovské aragonitové jeskyně

Jde o jedinečný jeskynní systém evropského významu. Byly objeveny v roce 1912 a pro veřejnost jsou zpřístupněny od roku 1926. Unikátní výzdobu tvoří minerální aragonit, dále tzv. gejzírové stalagmity a kulovité sintrové povlaky připomínající koblihy. Nedaleko se nachází i nejhlubší propast České republiky "Hranická propast". Prozatím dosažená hloubka je 274,5 metrů , jejího úplného dna však ještě nebylo dosaženo. Odborníci předpokládají celkovou hloubku cca 700 metrů
Zbrašovské aragonitové jeskyně


Poutní místo Svatý Hostýn

Poutní místo Svatý Hostýn s barokním chrámem zasvěceným panně Marii, která podle pověsti zdejší kraj ve 13. století zachránila před nájezdem tatarských vojsk. Je nejnavštěvovanějším poutním místem na Moravě a po Velehradě také nejpamátnějším. Již po tři století je hostýnská hora (735 m n.m.) se svou mariánskou svatyní (Basilica minor) cílem tisíců poutníků, kteří zde nacházejí útočiště ve svých životních strastech i potřebách.
Něco z historie: Když v roce 1241 Tataři pustošili zemi; uchýlili se lidé na vrch Hostýn v naději, že nájezdníci jejich úkryty minou. Báli se a trpěli žízní, modlili se k Panně Marii. Na její přímluvu vytryskl ze skály pramen a zároveň se strhla obrovská bouře, která s přívaly vody útočníky zastavila. Tataři se obrátili a táhli pryč. Legenda se váže k nejznámější (nikoliv nejvyšší hoře Hostýnských vrchů, která se stala nejvýznamnějším mariánským poutním místem u nás. Hostýn byl osídlen již v pravěku, existovalo zde keltské oppidum i slovanské hradiště - opevnění dodnes připomínají mohutné valy. Ve středověku zde stála dřevěná kaple, později rozšiřovaná, v roce 1567 se Hostýn poprvé připomíná jako poutní místo. Dominantní stavbou je poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie, vybudovaný v letech 1721-48 a obnovený v letech 1841-45. Ke konci 19. stol. byl postaven jezuitský klášter, založena Matice svatohostýnská (existuje i dnes), přibyl hotel pro poutníky, byla rozšířena kaple sv. Jiljí (dnes sv. Jana Sarkandera). V roce 1898 byla na protějším, vyšším ze dvou vrcholů dokončena 15 m vysoká kamenná rozhledna. Po roce 1909 spojilo poutní chrám s kaplí u „zázračného“ pramene schodiště. Na Hostýně jsou dvě křížové cesty - starší z let 1901-02, hodnotnější nová z let 1912-33 je dílem Dušana Jurkoviče. Jednotlivá zastavení jsou ve stylu valašské architektury, mozaikovými obrazy je vyzdobil Jano Köhler. Navštívit můžeme Svatohostýnské muzeum.
Svatý Hostýn


ZOO Olomouc - Svatý Kopeček

Zoologická zahrada založená roku 1953 na známém poutním místě Sv. Kopeček u Olomouce. V současné době je v zahradě k vidění expozice mořských akvárií s rozmanitými druhy ryb a paryb. Obří akvárium pro žraloky: obsah nádrže je 42m3, nádrž je 9 metrů dlouhá 1,5 metru hluboká a 3,5 metru široká. Olomoucká ZOO se může také pochlubit ojedinělým odchovem korálových ryb.
ZOO Olomouc


ZOO Lešná

netvoří ji klece, ale moderní biopark s prostornými přírodními expozicemi zvířat. Jednotlivé expozice jsou citlivě zasazeny do lesního prostředí a co nejvěrněji napodobují původní domovinu chovaných zvířat. Originalitou je rozčlenění areálu podle jednotlivých kontinentů. Savci a ptáci zde žijí ve společných expozicích či sousedních výbězích a vy jako návštěvníci poznáte typické a nejznámější zástupce zvířat Afriky, Asie, Austrálie a Jižní Ameriky. Areál zoo se nachází v krásném  historickém parku . Od jeho založení uplynulo v letošním roce 200 let. Prostředí areálu zoo doplňují četná jezírka, rybníčky, protékající potůčky, vodotrysky a vodopády v expozicích zvířat. Romantická zakoutí parku nabídnou odpočinek a příjemné posezení.
ZOO Lešná


Hrad Helfštýn

ve své nynější podobě má hrad charakter rozsáhlé pevnostní architektury se šesti branami, řadou věží a budov a se systémem valů z 18. století. Jednotlivé architektonické útvary vznikaly od počátku 14. století. Slohovou různorodost a velikost areálu ovlivnily časté přestavby a plošné rozšiřování, ale i záměrné poboření v roce 1656. Od 19. století byl hrad prezentován jako turistický a památkově významný objekt. V současné době se stal přirozeným kulturním centrem regionu a známým místem mezinárodních setkání uměleckých kovářů "Hefaiston" se stálou expozicí.
- další informace: Hrad Helfštýn, Muzeum Komenského v Přerově
Hrad Halfštýn


Tovačovský zámek

patří mezi nejvýznamnější architektonické soubory našeho státu a nesporně si zaslouží velkou pozornost veřejnosti. Také samotné město a jeho okolí obklopené ze tří čtvrtin vodou a lužními lesy stojí za zhlédnutí.
Zámek založen ve 2. pol. 11. stol., později chráněná vodní tvrz. V roce 1492 byla dokončena 96 m vysoká věž zvaná Spanilá, tvořící dnes dominantu.
Tovačovský zámek


Zámek Chropyně

Zámek Chropyně Je známý svou legendou o králi Ječmínkovi. Zámek Chropyně je dvoupatrová jednoduchá budova se spoustou oken v kamenných portálech. Budova je zakryta jasně červenou střechou, které vévodí vysoká, štíhlá věž. V přední části jediného zámeckého křídla je krátké podloubí a nedaleko něj stojí kamenná studna s kovanou mříží. Kolem roku 1850 byly v interiérech zámku provedeny romantické úpravy. V místnostech chropyňského zámku si můžeme prohlédnout početnou sbírku zbraní v Rytířském sále, soubor cínového nádobí, místnost se stolem krále Ječmínka nebo krásný dřevěný strop s vyobrazeními bývalých chropyňských pánů.
- další informace: Zámek Chropyně, Muzeum Kroměřížska


Hrad Bouzov

Založen na počátku 14. století. Nová stavba ve stylu německé pozdní gotiky má celou řadu výstupků, věžiček a dalších, v našem prostředí často velmi cizorodých prvků. Celek je však vděčnou scenérií filmových pohádkových příběhů. Reprezentační interiéry hradu, zhotovené s neobyčejnou pečlivostí, jsou zařízeny hodnotným historickým mobiliářem a starými řádovými památkami. Hrad je plně vybaven, přičemž mnohé předměty uměleckého řemesla sem byly převezeny na počátku 20. století z Německa, Itálie a dalších států.
Hrad Bouzov


Přerovský zámek

Renesanční zámek s okrouhlou věží, který byl původně jako středověký hrad postaven na travertinovém návrší nad řekou Bečvou, dnes je součástí Horního náměstí. V průběhu staletí byl v majetkem několika významných moravských šlechtických rodů prošel četnými slohovými proměnami. Z původně dřevěného hradu, později gotického paláce s okrouhlou věží, byl v druhé polovině 16. století za pánů z Pernštejna částečně přestavěn na renesanční zámek. Tehdy také vznikl městský znak s dvěma věžemi a zubří hlavou. O konečnou renesanční podobu zámku se se zasloužil kolem roku 1612 Karel starší ze Žerotína. Dnes je v objektu umístěno Muzeum J. A. Komenského, bylo založeno v roce 1888 apatří mezi nejstarší muzea svého druhu.
Přerovské muzeum

http://www.Katalog Ubytování.

Ubytování v ČR

Čím víc utratíte, tím víc vyděláte!

Chata Chvalčov spolupracuje
s katalogem ubytování rezervuj.net