CENÍK - CHATA CHVALČOV - Hostýnské vrchy
VOLEJTE: 605 178 084

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU CHATY CHVALČOV

Chata Chvalčov je soukromým objektem pronajímaným přímo majitelem.

I. Úvodní ustanovení

 1. Vyplněním a zasláním Rezervačního formuláře zákazníkem a jeho doručením, dává zákazník pokyn k rezervaci objektu v požadovaném termínu a k dalšímu jednání s majitelem objektu.

 2. Závazný vztah mezi zákazníkem a majitelem objektu vznikne uhrazením celé částky nebo zálohy za pobyt.

 3. Zákazník i majitel objektu jsou vázáni zejména garantovanou cenou a termíny, které byly dohodnuty prostřednictvím rezervačního formuláře, jakož i těmito Všeobecnými podmínkami.


II. Vybavení objektu a služby

 1. Vybavení objektu je deklarováno v jeho POPISU.

 2. Maximální počet lůžek je 4 + 1 přistýlka (včetně dětí). Vyšší počet osob, bez předchozího souhlasu majitele objektu, nebude akceptován.


III. Délka pobytů

 1. Pobyt v hlavní sezónu začíná převzetím objektu zpravidla v neděli, nebo v předem dohodnutý den a hodinu nástupu. Majitel objektu očekává zákazníky přímo v objektu nebo na předem dohodnutém místě v obci Chvalčov. Pobyt končí zpravidla v sobotu, nebo v předem dohodnutý den a hodinu ukončení pobytu.


IV. Způsob objednávání a úhrady pobytů

 1. Do Rezervačního formuláře je nutné uvést veškeré požadované náležitosti. Rezervace jsou vyřizovány průběžně.

 2. Společně s Potvrzením rezervace vám majitel objektu zašle číslo účtu a variabilní symbol na úhradu 50% zálohy pobytu. Záloha je splatná do 5 pracovních dní. Doplatek je splatný 30 dní před nástupem na pobyt.

 3. Po obdržení doplatku vám bude e-mailem zaslán Ubytovací poukaz – voucher, kde najdete podrobné informace o vašem pobytu.

 4. Zákazník může požadovat platbu fakturou (úhradu pobytu přes podnikatele, zaměstnavatele nebo jinou organizaci). V tomto případě požadujeme zaslání objednávky ze strany zaměstnavatele včetně všech fakturačních údajů a požadavků na text faktury.


V. Cena pronájmu

 1. Aktuální ceník pronájmu najdete ZDE.

 2. K ceně pronájmu se platí v objektu skutečně spotřebovaná elektrická energie dle odpočtu elektroměru a tarifu E.ON.

 3. Majitel objektu požaduje při nástupu na pobyt složení kauce ve výši 1.500 Kč. Z kauce se odečítá spotřeba el. energie a rekreační poplatek obci + případné poškození majetku. Pokud k poškození majetku nedošlo, vrací majitel objektu zákazníkovi kauci v plné výši.

 4. Zákazník je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal - před odjezdem provést základní závěrečný úklid (vyluxovat a setřít podlahy, umýt nádobí, umýt lednici, kuchyň a koupelnu). Za neprovedení závěrečného úklidu je majitel objektu oprávněn požadovat úhradu ve výši 500 Kč. Provozní úklid mezi turnusy provede majitel objektu. V případě poruchy zařízení informuje zákazník o poruše telefonicky majitele objektu, který je povinen závadu v nejkratším možném čase odstranit. Tel. číslo majitele objektu je uvedeno v Ubytovací poukazu - Voucheru. Způsobí-li zákazník majiteli objektu škodu, je povinen ji majiteli neprodleně ohlásit a dohodnout se na její úhradě.


VI. Stornovací podmínky

 1. Zákazník má právo od objednávky odstoupit kdykoliv bez storno poplatků z ceny za ubytování, účtované majitelem objektu, a to do 30 dnů před objednaným termínem.

 2. Při odstoupení od potvrzené objednávky po uvedené lhůtě je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky (mimo všeobecně uznávané důvody k odstoupení od smlouvy) ve výši:
  a) 20% z celkové ceny za pronájem při zrušení objednávky 29 - 19 dnů před nástupem.
  b) 50% z celkové ceny za pronájem při zrušení objednávky 18 - 8 dnů před nástupem.
  c) 100% z celkové ceny za pronájem při zrušení objednávky 7 - 0 dnů před nástupem.

 3. V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, storno poplatky neplatí.


VII. Reklamace

 1. V případě, že služby obsažené v popisu objektu nejsou poskytnuty řádně, má zákazník právo požadovat nápravu u majitele objektu. Pokud se nedostatky či závady nepodaří odstranit, má zákazník právo požadovat adekvátní náhradu či slevu z ceny pobytu. Reklamaci je nutné vyřídit přímo na místě s majitelem objektu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 2. Majitel objektu neodpovídá za provoz koupališť, lyžařských vleků, restaurací, obchodů a dalších služeb, …. Informace o službách, které nejsou součástí vybavení objektů jsou čerpány z veřejných informačních zdrojů a jsou bez záruky. Údaje o vzdálenostech k jednotlivým službám a rekreačním možnostem jsou orientační.


VIII. Zrušení pobytu ze strany majitele objektu

 1. Majitel objektu je oprávněn pobyt před nástupem i v průběhu zrušit, jestliže je uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo následkem mimořádných událostí, které nebylo možné při potvrzení objednávky předvídat. V tomto případě majitel objektu vrátí zákazníkovi uhrazenou platbu v plné výši či její poměrnou část pokud došlo ke zrušení pobytu v jeho průběhu. Zároveň zákazník nemá právo na žádné další náhrady.


IX. Pojištění pobytů

 1. V ceně pronájmu objektu není obsaženo pojištění. Objednané služby využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel či jiného majetku zákazníka po dobu pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené majitel objektu neodpovídá. Doporučujeme před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.


X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem vydání

 2. Zákazník stvrzuje svým potvrzením na Rezervačním formuláři, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je akceptuje.


V Přerově 7. prosince 2016

-->
http://www.Katalog Ubytování.

Ubytování v ČR

Čím víc utratíte, tím víc vyděláte!

Chata Chvalčov spolupracuje
s katalogem ubytování rezervuj.net